Úroveň jazykových znalostí

Veškeré kurzy cizích jazyků v nabídce naší jazykové školy se řídí Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě.

V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat. Rámec také definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů v každém stadiu učení se jazyku a v průběhu celého života studenta.

Plné znění dokumentu je dostupné ke stažení na stránkách MŠMT Společný evropský referenční rámec pro jazyky.

V závislosti na vaší úrovni znalostí si pak můžete vybrat z těchto kurzů: kurzy angličtiny | kurzy němčiny | kurzy španělšitny

Pro snadnější určení úrovně vašich jazykových znalostí jsme pro vás připravili rozřazovací testy z angličtiny a španělštiny.

Seznam úrovní jazykových znalostí:

Úroveň A0

Student je naprostý začátečník, s cizím jazykem se buď setkává poprvé nebo má jen velmi základní znalosti a přeje si radši tyto základy zopakovat.

Úroveň A1

Této úrovně by měl student dosáhnout po půlroce studia v rozsahu 2 hod./týdně

Poslech:
Student rozumí známým slovům a zcela základním frázím týkající se jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

Čtení:
Rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, které se nacházejí například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Ústní komunikace:
Umí se jednoduchým způsobem domluvit, je-li partner ochoten řečené zopakovat pomaleji nebo danou myšlenku přeformulovat a pomoci studentovi formulovat, co se snaží říci. Umí klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají základních potřeb nebo jde-li o věci, jež jsou dotyčnému důvěrně známé.

Samostatný ústní projev:
Umí jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žije a lidi, které zná.

Písemný projev:
Umí napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující osobní údaje (jméno, národnost a adresu apod).

Úroveň A1+

Této úrovně by měl student dosáhnout po cca roce a půl studia v rozsahu 2 hod./týdně

Student rozumí známým slovům a zcela základním frázím týkající se jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Disponuje slovní zásobou cca 500 – 700 slov

Čtení:
Rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, které se nacházejí například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích. Je také schopen přečíst krátký text s obecnou slovní zásobou.

Ústní komunikace:
Umí se jednoduchým způsobem domluvit, je-li partner ochoten řečené zopakovat pomaleji nebo danou myšlenku přeformulovat a pomoci studentovi formulovat, co se snaží říci. Umí klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají základních potřeb nebo jde-li o věci, jež jsou dotyčnému důvěrně známé. Měl by být schopen komunikovat na základní témata – rodina, práce, denní program, dovolená apod.

Samostatný ústní projev:
Umí jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žije a lidi, které zná.

Písemný projev:
Umí napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující osobní údaje (jméno, národnost a adresu apod)

Úroveň A2

Této úrovně by měl student dosáhnout po dvou letech 2 hod./týdně

Poslech:
Účastník kurzu rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o své osobě a rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání apod). Dokáže také pochopit smysl krátkých jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

Čtení:
Umí číst krátké, jednoduché texty. Umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Ústní komunikace:
Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, ikdyž obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci sám dokázal vést.

Samostatný ústní projev:
Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

Písemný projev:
Umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.

Úroveň A2+

Této úrovně by měl student dosáhnout po třech letech studia v rozsahu 2 hod./týdně

Poslech:
Účastník kurzu rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o své osobě a rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání apod). Dokáže také pochopit smysl krátkých jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

Čtení:
Umí číst krátké, jednoduché texty. Umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Ústní komunikace:
Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, ikdyž obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci sám dokázal vést.

Samostatný ústní projev:
Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

Písemný projev:
Umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.

Úroveň B1

Této úrovně by měl student dosáhnout po čtyřech letech studia v rozsahu 2 hod./týdně

Poslech:
Student rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Chápe smysl mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Čtení:
Rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci. Rozumí popisům událostí, pocitů a přání v osobních dopisech.

Ústní komunikace:
Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

Samostatný ústní projev:
Umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal události a své zážitky, sny, naděje a cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce.

Písemný projev:
Umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Úroveň B1+

Této úrovně by měl student dosáhnout po pěti letech studia v rozsahu 2 hod./týdně

Poslech:
Student rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Chápe smysl mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Čtení:
Rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci. Rozumí popisům událostí, pocitů a přání v osobních dopisech.

Ústní komunikace:
Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

Samostatný ústní projev:
Umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal události a své zážitky, sny, naděje a cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce.

Písemný projev:
Umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Úroveň B2

Této úrovně by měl student dosáhnout po šesti letech studia v rozsahu 2 hod./týdně

Poslech:
Účastník kurzu rozumí delším promluvám a přednáškám, dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumí většině filmů ve spisovném jazyce.

Čtení:
Rozumí článkům a zprávám, které se zabývající současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumí textům současné prózy.

Ústní komunikace:
Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokáže se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

Samostatný ústní projev:
Dokáže se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umí vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.

Písemný projev:
Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s jeho zájmy. Umí napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovede zdůraznit, čím jsou pro něj události a zážitky osobně důležité.

Úroveň B2+

Této úrovně by měl student dosáhnout po sedmi letech studia v rozsahu 2 hod./týdně

Poslech:
Účastník kurzu rozumí delším promluvám a přednáškám, dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumí většině filmů ve spisovném jazyce.

Čtení:
Rozumí článkům a zprávám, které se zabývající současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumí textům současné prózy.

Ústní komunikace:
Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokáže se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

Samostatný ústní projev:
Dokáže se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umí vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.

Písemný projev:
Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s jeho zájmy. Umí napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovede zdůraznit, čím jsou pro něj události a zážitky osobně důležité.

Úroveň C1

Poslech:
Student rozumí dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým, a je schopen ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumí odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k jeho oboru.

Čtení:
Rozumí dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým, a je schopen ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumí odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k jeho oboru.

Ústní komunikace:
Umí se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umí používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umí přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.

Samostatný ústní projev:
Umí jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

Písemný projev:
Umí se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umí psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuje za nejdůležitější. Umí zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.

Úroveň C2

Poslech:
Účastník kurzu bez potíží rozumí jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud má trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemá potíže porozumět ani tehdy, mluví-li rychle.

Čtení:
Snadno čte všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura.

Ústní komunikace:
Dokáže se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Zná dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umí se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazí-li při vyjadřování na nějaký problém, dokáže svou výpověď přeformulovat tak, že to ostatní ani nepostřehnou.

Samostatný ústní projev:
Umí podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.

Písemný projev:
Umí napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokáže napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umí psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.