Všeobecné obchodní podmínky – večerní kurzy

Účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce je pro řádné přihlášení do kurzu povinen vyplnit své osobní údaje (nebo osobní údaje účastníka kurzu v případě zákonného zástupce) na přihlášce a uhradit cenu kurzu (dále jen kurzovné) v plné výši.

Kurzovné je po vyplnění přihlášky potřeba zaplatit do 7 kalendářních dnů ve stanovené výši, nejpozději však tři pracovní dny před začátkem kurzu, pokud není dohodnuto jinak. Podmínkou pro zařazení do studia je uhrazení celkového kurzovného, pokud není dohodnuto jinak.

Kurzovné je možné zaplatit v hotovosti v prostorách JS EDDICA nebo převodem na běžný účet JS EDDICA vedený u Oberbank č. účtu 6000000745/8040 nebo prostřednictvím spotřebitelského úvěru. Platbu je účastník povinen označit variabilním symbolem, který mu bude přidělen.

Cena kurzovného je stanovena dle platného ceníku, který je zveřejněn na internetových stránkách www.js-eddica.cz. V ceně kurzovného není učebnice, případně příspěvek na učebnici. (dle marketingových aktivit jazykové školy viz. www.js-eddica.cz).

Kurzy budou probíhat v prostorách JS EDDICA na ulici Strmá 640/12, 709 00 Ostrava Mariánské Hory. .

Organizace výuky

Výuka probíhá dle zveřejněného plánu výuky (www.js-eddica.cz) daného kurzu. Délka vyučovací hodiny je 45 min. Výuka probíhá v pracovních dnech mimo státních svátků a prázdnin podle vyhlášky MŠMT. Účastník kurzu nemá nárok na snížení kurzovného, pokud připadne den výuky na státní svátek nebo prázdniny dle vyhlášky MŠMT.

Minimální počet účastníků kurzu ve studijní skupině je 6, maximální 12 (u POMST 14). Pokud se takový počet účastníků do kurzu nepřihlásí, dodavatel si vyhrazuje právo kurz zrušit, popřípadě sloučit s kurzem stejné úrovně v jiném termínu za dodržení všech ostatních podmínek. V případě, že kurz bude zrušen dodavatelem z důvodu nízkého počtu účastníků kurzu, má účastník kurzu nárok na vrácení celé částky zaplaceného kurzovného. (do 31.10. – 1 semestr, nebo do 31.3. – 2 semestr) V případě, že účastníci kurzu budou mít zájem o kurz i v případě, že studijní skupina bude menší než 6 účastníků kurzu, je možné se s dodavatelem individuálně dohodnout na úpravě podmínek (zejména cena a rozsah kurzu) a kurz otevřít.

Účastník kurzu má právo v prvních třech týdnech výuky písemně dodavateli oznámit, že přestává navštěvovat kurz. Je však povinen uhradit dodavateli částku ve výši 1.500,- Kč až 8.000,-Kč podle typu kurzu na úhradu nákladů s kurzem spojených. V tomto případě účastníku kurzu vzniká nárok na vrácení poměrné části kurzovného, od které si dodavatel služby odečte částku uvedenou výše. Poměrná část kurzovného v případě podzimního termínu kurzu bude vrácena do 31. 10., v případě jarního termínu kurzu do 31. 3., v případě platby na celý rok bude poměrná část kurzovného vrácena do 31. 10. Toto ustanovení neplatí v případě, že účastník kurzu využije akční cenu nebo nějaký typ slevy dle marketingových aktivit jazykové školy (viz. www.js-eddica.cz). To znamená, že v tomto případě platí, že účastník kurzu i dodavatel jsou povinni dodržet původní smluvené podmínky platné při podpisu této přihlášky.

V případě, že účastník kurzu přestane navštěvovat kurz po uplynutí prvních tří týdnů výuky, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného. Toto platí i v případě zaplacení kurzovného na celý rok. Účastník kurzu může místo sebe zapsat do kurzu náhradníka.

Pokud účastník kurzu po řádném přihlášení se do kurzu (vyplnění přihlášky a zaplacení kurzovného) písemně zruší svoji přihlášku před začátkem kurzu, je povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč až 2 000,Kč, kterou je dodavatel oprávněn odečíst od již zaplaceného kurzovného.

Akční ceny a stále slevy lze využít pouze v případě dohody o výuce cizího jazyka na celý školní rok. Účastník kurzu se zapisuje do úrovně dle vlastního uvážení, případně na doporučení dodavatele. V průběhu konání kurzu je možné po dohodě s dodavatelem změnit úroveň kurzu.

Obsah a provádění výuky je v souladu s přípravou na vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jazyková škola nezodpovídá za jakoukoli škodu, ztrátu věcí či zranění, které utrpí v prostorech jazykové školy či na parkovišti.

Účastník kurzu (nebo jeho zákonný zástupce) obdrží na začátku kurzu elektronickou kartu, která mu umožní vstup do prostor jazykové školy v čase konání jeho kurzu. Elektronickou kartu je účastník kurzu povinen vrátit na konci kurzu. Účastník kurzu je povinen uhradit při převzetí elektronické karty zálohu 100 Kč, která bude vrácena při vrácení karty jazykové škole.